Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Garagoittiko Orakulua

“La esfinge de los hielos”, Jules Verne

Oier Gorosabel 2009/01/31 21:30
Gozamena, abenturetako liburu bat irunstia, ames egittia, leku sekretuetara bidaiatzia...

 

Halbrane ontzixan ibilbidia map

 

Gozamena, abenturetako liburu bat irunstia, ames egittia, leku sekretuetara bidaiatzia, aspaldiko partez dastatzen ez nebana. Eta gaiñera, iñundik be espero ez nebana: liburu hau “Narración de Artur Gordon Pym” liburuan oiñarrittuta jagok, eta beraz aspaldixan irakorrittako Poen liburua gogoratzeko atxeki bikaiña dok. Lilluragarrixa, Vernek gai zientifikuak eta fikziñozkuak txirikordatzeko dakan formia. Barojan modura tipo zurrunak, berba gitxikuak, ekintza askokuak, fidelak, ondraduak, zuzenak eta sinpliak goresten jittuk: Krutwigek gorrotatzen dittuanak, hain zuzen be... Halako liburuan falta ezin dan mapatxua be ba jagok, Halbrane ontzixan gorabeherak gertatu ahala behiñ eta barriro kokatzeko balixo dabena; halan be, zikloia allegau zan arteko singladurak Tagzanian markatu jittuadaz, eta honek ondiok indar gehixago emoten jetsak bidaiatzeko sentsaziño atsegin horri...

Zikloian bizimoduko adabakixak

Oier Gorosabel 2009/01/30 21:59
Zapatu gabia majikua izan da. Kalietako illuna jente ikusteziñez beteta. Umiak linternekin jolasian. Zerua garbi, eta izar moltzo harrigarrixa portuan eta kale bittartien zeruan. Jentia gora begira, harrittuta. Ederto ikusi da larregiko argixak zelan zikintzen daben zerua. Jentia pozik ikusten zan. Halakuak hillian behiñ egin biharko litzakezela-eta. Lekeittioko Udalak kontuan hartu biharko leuke, eta astokeri luminikua razionalizatzen aintzindarixa izan. Kanpantorreko fokuetatik hasitta; gabian edertasunari erasua izatiaz aparte, egiñ egiñ bihar da gero, elixa horretan zer, eta balixo gitxien dakan partia modu eskandaloso horretan argiztatzia.

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/noticias/200708/09/fotos/008D4COS001_1.jpg

Etxeraiñok igo dot. Askotan ez dot argixa ixotu be egitten, errutinaz milla bidar igo eta jatxittako eskillarak buruz ezagutzen dittudazelako. Gaiñera, kaleko argixa leihuetatik sartzen danez, ba, zertarako ixotu ezer. Zikloiari esker, baiña, ustebako arazua: pegoran gora argi barik normal igo arren, ate aurrian... ¡giltzak ikusi ez! Kalia barrua baiño baltzago zeguan-eta. Orduan giltza-txortia hartu, eta banaka-banaka formaz eta tanteoz ezagutu, eta... zerradurako zulua topatzeko be ahalegiñak... lau-bost miñutuko operaziñua ta gero barrezka etxera sartu, ¡orraittiokan! barrukuak billatzera. Asteburu alternatibua benetakua.

 

Zapatu gabia majikua izan da. Kalietako illuna jente ikusteziñez beteta. Umiak linternekin jolasian. Zerua garbi, eta izar moltzo harrigarrixa portuan eta kale bittartien zeruan. Jentia gora begira, harrittuta. Ederto ikusi da larregiko argixak zelan zikintzen daben zerua. Jentia pozik ikusten zan. Halakuak hillian behiñ egin biharko litzakezela-eta. Lekeittioko Udalak kontuan hartu biharko leuke, eta astokeri luminikua razionalizatzen aintzindarixa izan. Kanpantorreko fokuetatik hasitta; gabian edertasunari erasua izatiaz aparte, egiñ egiñ bihar da gero, elixa horretan zer, eta balixo gitxien dakan partia modu eskandaloso horretan argiztatzia.

 

Asteburu honetan ondo ikusi da be, indar elektrikuan mende totalian dagozen etxiak zenbat diran. Gurian, etxeko jabiak elektrikuak ez dirazen gauzak kendu dittu pizkaka: ekonomikia, gasezko sukaldia, estufak... borondate onez seguru, garbittasun eta erosotasunangaittik. Honek ekarri dabena: lapiko bi sutan eta estufa bi martxan dagozela, lavadoria ipintzen dogunian... ¡pot! automatikuak salto. Eta jakiña: argixa juaten danian ez estufarik, ez sukalderik...

 

Zaharrekin berba egittia gustatzen jakunok, sarri entzun izan doguz gerrako kontuak. Horren barruan, bereziki inpresionau izan nau 37ko Abrillan 26xari buruz eskualdeko jentiak kontatzen dabena: Gernikako suen argittasuna inguruko herri guztietatik ikusten ei zala. Pasa dan asteburuan begi bistan izan dogu: Lekeittioko portu illunan zihar pasiuan, Otoixoko zipayuen antena atzian ederto ikusten zan Gernikako argittasuna, hodietan proyektauta.

 

Aurreko apagoi hartan erdi-ikusi nebana, oinguan guztiz ustiatu dot. Txili talaixeruak bere abenturan izan zeban ikuspegixa berbizitzia. Ibilbide bera egiñ dogu etxeko hirurok, karburo argittan: Talan olatuak ikusi, Kaiburuko etxien atzetik Ezpeletatik sartu, San Pedroko mako aurretik eta Kofradixatik, Arranegiko plazia eta kalia, Azpiriko santutxua Dendari kalia, eta Portaleko Santokristora begira geratu gara, “Juan Sin Miedo” lokalak bizi izan zebana goguan.

 

Ikustekua zan bebai Arranegiko etxien kerizak zeru izartsuan kontra. Fritz Langen pelikuletako herrixak etorri jatazen gogora, fideltasun haundiz: XX gizaldi hasieran Vienako kale asko ikusiko ziran halan...

 

Hillian behiñ biharko genduke bai, kaleko argixen apagoia. Benetako mundua zelakua dan gogoratzeko.

Computer Shock Vasconia Año 2001

Oier Gorosabel 2009/01/23 00:05
Federico Krutwig

 

computer shock

Federico Krutwig webgunia.

Sei bat hille bihar izan jittuadaz Josu Lavinek erregalautako liburu hau amaitzeko. Batetik umia jaixo jakulako, bestetik astuna dalako. Halan be, ez nok damutzen nahiz eta bai pizkat bildurtzen, izan be, politikoki bape zuzenak ez dirazen pentsakerak harrotzen dittuan liburua dok hau...

Askotan sentidu izan nok sentimendu aitortueziñezko bat: nere inguruko mundu guztia estupidua dala, etxuela bizitzia merezi…. Orakuluan bakardade haundixa, Garagoittiko talaittik mundu zikiñari begira. Askotan sentidu izan doten arren, ulertuko da ezin izaten dala era berian adittuarazi, presuntuoso engreido haundinahixa eta beste antzerako epitetuak –logikuak bestalde- jasotzia nahi ez ba da behintzat. Krutwigen liburu honek ostera, sentimendu hau bultzatzen jok duda barik. Elite batek gidatutako mundu despotiko ilustratu baten aldarrixa da, “dana herrixandako baiña herrixari galdetu barik”, eta eremu delikatu baten mobitzen dok. Elite batek gidatuta, ados: baiña ¿zeiñek erabagi zein sartuko dan kuadrilla selekto horretan, eta zein ez? Krutwigek argi jaukak bere burua nun kokatu: baiña seme tontua euki ezkeriok, ¿gai izango ete dok Taigeto mendi puntatik botatzeko? ¿edo lan fortzatuetara bialtzeko?

Krutwigek askotan errepikatzen jittuk gauzak, asko be askotan. Bere estilo gogaikarrixa dok. Egi absolutuan jabe izatian zihurtasunak, bestalde, siñisgarrittasuna kentzen jetsak a priori. Eta apasionatuegixa be ba dok: fijaziño batzu jittuk, drogazaliekin esate baterako. Edo emakumiekin. Edo atzeratuekin. Edo marxistekin. Edo “hirugarrengo munduko jentiakin” (Espainia, mundu arabiarra, Latinoamerika, Afrika). Halakuei buruz berba egitten dabenian, bere txartasuna eta malmutza azaltzen, sutu egitten jok: eta sutziakin batera, siñisgarrittasuna galdu barriro be.

Hau hala izanda, interesgarrixa eresten jetsat kristautasunan (eta ondorixoz, marxismuan) aje bat seiñalatziari: ezjakiñak babestia jakintsuen kaltetan, elbarrixa ahaldunan kaltetan, mutante antzua naturalki lehenetsittakuan kaltetan. Karidadian mentalidadia oso errespetagarrixa da –eta horixe dok gaur egungo Europan nagusi dana-, baiña egixa da eskrupulo gitxiago daken kulturen aldian desabantaillia dala hori. Egoera honetan, Krutwigek garbiketa bat sujeritzen jok –zuzenian etxok formulatzen, baiña liburu osuan zihar hegan dabillen ideia dok-: fuera atzeratuak, fuera kulturarik bakuak,  fuera elbarrixak, fuera elitezko potentzia hori lastrauko daben edozein zama.

Tentaziño haundixa dok ikuspegi hori, bai. Nik ezin juat esan ados ez nagonik: Lekeittion ba da familia bat, clan formakua, ugaldu eta ugaldu baiño ez dana egitten. Umiak kontrol barik euki, hauengaittik subentziñuak jaso, babestutako etxebizitzak lortu, laguntza sozialetatik bizi, eta segi ugaltzen, adimen urriko gurasuengandik adimen urriko umiak sortzen... Hau ikusitta sahiestueziñezkua dok ideia eugenesikuak burura etortzia. Baiña, halan be, ezin juat esan Krutwigekin ados nagonik. Ideia izugarriegixa begittantzen jatak, deskontrolatzeko aukera askokin.

Handik-hamendik gauza interesgarrixak botatzen badittu be, orokorrian zeran trazia hartzen jetsat liburu honi: idazliak aurreiritzi bat jaukak. Hortik abixatzen dittuk bere arrazoiak, eta danak aurreiritzi ha justifikatzera zuzentzen jittuk, kosta ahala kosta. Esate baterako: lau kultura mundialen asuntua eta greziar kulturian lehentasuna dogma absolututzat jittuk, eta hori hala dala justifikatzeko pajinak eta pajinak eta pajinak idazten jittuk... Neretako orden egokixa bestelakua izan biharko litzakek: arrazoiak lehelengo, eta ondorixuak gero.

Beste gauza bat: betidanik izan juat grekerianganako kuriosidadia, baiña ikasteko gogorik ez. Liburu honetan takian-potian erabitzen jittuk Krutwigek berba grekuak, grafia grekoz idatzitta gaiñera. Hizki erromanikuekin alderatuta, euren pronuntziaziñua eta esannahixakin ariketak egin ahal izan jittuadaz eta, azkenian, askotan hizki grekuetatik zuzenian irakortzen najittuan berbok. Honetarako be balixo izan jestak...

Interesgarrixa bebai Erdi Arotik honutz Europan izandako txilinbuelta soziokulturalen barri izatia. Ba netsan zeozer entzunda Juan Luis Fernandez Gutierrezi (aka Giovanni da Firenze) honi buruz, baiña harek dakixan guztia azaltziaz asko arduratzen ez danez, liburu honetan topau bihar izan juat Renacimiento-Reforma-Contrareforma zikluan azalpen didaktikua.

Pasarte asko azpimarratzekuak begittandu jatazak. Batzu arrazoizkuak begittantziangaittik, bestiak justo kontrakuangaittik eta beste batzu zeozer erakustiangaittik. Hamen kopixatzen jittuadaz batzu (¡orraittiokan! ez najuan uste hainbeste markau nittuanik...):

 • ·        El movimiento de liberación nacional ETA se ha encontrado en peligro de muerte siempre que se infiltraban en él tendencias marxistoides. Digamos que no eran marxistas en el buen sentido de esta palabra, puesto que el propio Marx sabía que toda teoría tiene que estar al servicio del pueblo. Y en el caso de ETA cuando se estudiaba el marxismo era evidente que el mismo tenía que estar al servicio de la causa vasca, y no al revés. Pero peor que estas infiltraciones de papanatas dogmáticos son las que llevan el signo anarcoide de “pasota”. En este sentido el máximo peligro para la degeneración del movimiento vasco ETA –tal como era tras la V asamblea (...) es la evolución que ha llevado al nacimiento de ese movimiento político llamado Herri Batasuna. Este movimiento político (o mejor pseudo-político) en vez de saber encuadrarse en una estrategia justa como la que representaba ETA-V con sus cuatro frentes, en el que el frente militar era el inferior, aquel que debía actuar según las necesidades del frente político, y éste a suvez según las necesidades del frente cultural; debido a la ínfima categoría intelectual de las personas que pasaron a integrar tanto el frente político como el cultural, resultó que se convirtió en una especie de unión “militarista”, en la que los frentes superiores bailaban al son que tocaba el frente inferior. Así, en vez de inspirarse por las necesidades culturales del País Vasco, según las que debía organizarse la actividad política, para que ésta a suvez sirviese de modelo sobre el que debería inspirarse naturalmente el frente inferior, que es el militar, se da un “militarismo vasco” pero guiado por “militares” que no tienen en ningún caso la categoría intelectual que tuvo en su día el militarismo prusiano. Y en consecuencia vemos cómo el frente político no sabe ni cómo actuar, es más no actúa, en absoluto, por falta de ideas.
 • ·        Los marxistas mientras permanecen teóricos reconocen, como dijera el propio Marx, que en toda época, la misión histórica de la sociedad la han tenido las clases dominantes, y que son ellas las que han efectuado el progreso social, mientras que las clases dominadas han sido mayormente reaccionarias (...) Así pues, en la sociedad burguesa no han sido nunca las masas obreras las que han propiciado el progreso, ya que ellas sólo suelen ser reaccionarias, puesto que a todo obrero le gusta ser pequeño burgués, y tan sólo protestan contra la burguesía cuando no pueden ingresar en ella. Al propio Engels le pasaba, según cuenta, que cuando daba discursos sobre el socialismo y la necesidad futura del socialismo el público que asistía a sus conferencias y le aplaudía eran los burgueses. Y no habrá de olvidarse que el propio Marx, al igual que Engels fueron burgueses.
 • ·        En Grecia hubo muchos miles de esclavos que suplían al trabajo manual de los ciudadanos. Y aunque nunca estuvieron maltratados los esclavos en Grecia como en Roma, la verdad es que nuestra civilización del s. XX ya no puede basarse en la explotación de la mano de obra esclava. Esta mano de obra debe ser suplantada por los robots. Lo que hoy necesitamos es gente que sepa tratar la información, puesto que la nueva era de la cibercultura se va a basar en una extensión del cerebro humano, es decir no en el empleo de materias primas que vayan a ser quemadas para producir energía, sino en la construcción de máquinas pensantes que consuman poca energía y traten mucha información (...) Si deseamos que el País Vasco sobreviva y triunfe en una sociedad gobernada por la cibercultura, lo primero que debemos hacer es poseer espíritu de señor, no de esclavo, puesto que en la nueva sociedad beltistocrática sólo sobrevivirán los mejores. Un enemigo de este futuro es sin duda alguna el miserabilismo cristiano, o el cristianoide conocido por marxismo, en el que se alaba todo lo mediocre.
 • ·        La lucha de clases se reduce pues a una lucha entre la masa inculta, que ya conocían los griegos, que tiene músculo y a veces sabe aprender, y quienes forman la minoría que sabe inventar nuevos sistemas y pensar. La fuerza de “los más” obliga a los dominadores, que son los menos, a sustituir a “los más” por máquinas para lograr independizarse de éstos. Ésta es la tarea de progreso que efectúan “oi polloi”, con sus constantes peticiones obligan a los poseedores de la inteligencia a intentar nuevas formas de producción en que logran substituir el brazo musculoso del “hombre masa” por máquinas que el inteligente inventa (...) Pero la creación de nuevas máquinas da a los dominados nuevo poder en tanto que manejan las máquinas. Esta situación que se encontraba así en los siglos XVII y hasta la primera parte del siglo XX pronto cambiará, puesto que una parte de los antiguos dominados cuando llegan a poseer máquinas y a dominarlas, quieren ellos a su vez ser dominadores de otros más atrasados que les siguen, especialmente hoy con los llamados pueblos del tercer mundo.
 • ·        (...) fue a partir de este momento que nace en Laburdi, especialmente en las poblaciones de Sara y San Juan de Luz, una escritura literaria, que forja una lengua en prosa apta para expresar ideas filosóficas. Esta tradición literaria perdurará durante tres siglos siendo unitaria (...) Por eso veremos que también cuando se emplean en euskara otras formas literarias de diferente origen, siempre seguirá sirviendo como norma del mejor hablar, del ejemplo a imitar el euskara labortano clásico. Y quienes no lo imitan es simplemente por falta de cultura y preparación lo cual, por desgracia, no es nada raro en Euskalherria. En cambio el escritor guipuzcoano Lizardi, al darse cuenta de la imperiosa necesidad de sacar al euskara de las abarkas y de los helechos, y lo imprescindible que era crear un nivel de lenguaje superior, aun sirviéndose del dialecto hablado en su región natal, quiso laburdinizarlo a fondo (...) Un paso decisivo habría sido la adopción del labortano clásico, como en su día ya proponían Julio de Urquijo y Campión, pero, una vez más, en lugar de atenerse a los criterios de la tradición literaria, una serie de linguistas o semi-linguistas se decidieron por un euskara que llamaban “batua” (...) Todo ello debido a un espíritu chusmizante de quienes piensan que se debe bajar y rebajar la cultura a la altura del “pueblo” en vez de darse cuenta que la cultura debe elevar al pueblo, y que una lengua culta es el mejor medio para estructurar cultamente un pueblo (...) Justamente el hecho de tener que aprender una lengua literaria es lo que le da su valor; por medio del cual  toda persona puede mostrar que también él corresponde a la “cultura” y no es un patán. El haber conservado bien las distinciones entre las letras suaves, las medias y las aspiradas (b, d, g frente a p, t, k, así como frente a ph, th, kh), la distinción entre r, rr, rh y rrh, hace justamente del labortano clásico ese vehículo cultural a lo que deberíamos haber añadido una justa pronunciación de los términos griegos, pronunciándolos a la forma ática, repitiendo en euskara los sonidos griegos, lo cual no se puede hacer en todas las lenguas...
 • ·        Cuatro son los pilares básicos sobre los que debería fundamentarse una reestructuración, en vista de la Era Cibernética que se nos acerca y que nos dominará. De saber bien comprenderlos dependerá el que sepamos organizar nuestra estructura vasca para perdurar como pueblo en esta nueva época (...) los voy a simbolizar con en nombre de cuatro poblaciones vascas del valle del río Deva. EIBAR: con esta población quisiéramos simbolizar ese espíritu imitador que ha poseído esta población (...) los eibarreses eran los japoneses de Euskalherria (...) ARRASATE: esta población es conocida en Euskalherria y fuera de ella por el espíritu de las cooperativas (...) en ellas esl espíritu de trabajo, las relaciones entre patrono y obreros han sido diferentes (...) BERGARA: con esta población queremos simbolizar en euskalherria el interés por la ciencia y la técnica (...) OÑATE: con esto pasamos a lo que debe ser en sí una Universidad, un Panepistemion, que es algo que con la chusmización presente se está rebajando y diluyendo.
 • ·        Lo que ya nadie puede poner en duda es que las lenguas literarias son producto del trabajo de los escritores, por más que, según la teoría actual, los mismos se hayan basado en principio en cierta lengua hablada por algún pueblo, y que se haya convertido la misma en lengua literaria por el empleo por la gente culta. En todo caso una casta de gente culta capacita mucho más a una lengua que el mero uso popular, estableciendo un rigor mayor, y claridad, con contenidos más elevados, etc. El hecho real parece ser que cuando hombres inteligentes se reúnen y sienten necesidad de expresar ciertas ideas que logran entrever, emplean formas linguísticas necesarias para ello, y que una vez que surge una tal forma, si la misma expone mejor una realidad se propaga con la velocidad del rayo. En cambio la masa humana... pasando el tiempo lo único que hace es simplificar las lenguas, simplificar la música, reducir toda la creación intelectual de la élite a la indeterminación, tal como está pasando en la actualidad con el empobrecimiento de los elementos gramaticales en muchas lenguas. Se reducen, se suprimen diferencias y se expresan las cosas de una forma más burda. El vocabulario del hombre masa es cada vez más pobre, y su lenguaje cada vez más y más falto de expresión. Si seguimos por esa pendiente nos vamos a quedar con lenguas a la altura de la capacidad expresiva de los imbéciles. Al final de ese camino se vislumbra una especie de esperanto para idiotas y robots.
 • ·        Así pues, una solución platónica para el grupo social aparece como la forma más efectiva para que una sociedad pueda progresar al mismo tiempo que se hace más apta para la supervivencia, pero siempre deberá existir una clara distinción entre las funciones. No se debe atacar la tendencia a la perduración tradicional del grupo humano mayoritario, pero un grupo humano que es únicamente tradicionalista no logra hacerse más apto. De aquí que se hace necesaria la creación o formación de una casta selecta cuya misión sea justamente el hacer más y más capaz al grupo humano sobre el que debe actuar, con el que va a convivir. Se trata de una symbiosis. La actividad del grupo selecto, debe estar concebida a partir de la propia idiosincracia nacional del grupo mayoritario, debe en cierto sentido ser, por ejemplo en el caso vasco, profundamente euskaldun, puesto que en la euskaldunidad radica la propia esencia (...) Tanto los grandes escultores griegos como los pintores del renacimiento enriquecieron a la Naturaleza y la Humanidad creando tipos humanos ejemplares. La propia selección Natural se ha hecho a partir de un deseo de identificación con aquellas obras de los grandes artistas, que servían de prototipo y guía de la entera humanidad, directamente actuando sobre las aristocracias (“los mejores”), y a partir de éstos, siguiendo su ejemplo, las clases sociales más bajas, para quienes siempre han sido guías y prototipos con los que deseaban asimilarse. Estas clases tan sólo tendrían el derecho de llamarse aristocráticos, en cuanto pueden servir de modelo para el conjunto de un ethnos o de la humanidad entera.
 • ·        Se ha comprobado que los sistemas que más hacen avanzar a la humanidad son los llamados despóticos ilustrados, donde hay un príncipe culto e ilustrado que no tiene que contar con el beneplácito de la masa (...) Un pueblo gobernado por un conjunto de hombres masa acaba destruyéndose a si mismo. Porque el hombre masa inyecta un curare que destroza a la propia etnia. Como ejemplo tenemos en el caso vasco la desidia por la propia cultura. Una nota de censura máxima le correspondería, por ejemplo, al Biltzar de Laburdi, que denegó una ayuda económica al dr. Juan Etcheverry de Sara, para editar ciertas obras en euskara. No les parecía necesario. La consecuencia es que unos siglos después, el pueblo vasco, en su conjunto, al no haber desarrollado, por desidia, falta y deshonor de aquel sistema “democrático” vasco, la propia cultura, se halla frente a sus dominadores, que los a-culturizan, en una situación de inferioridad. Es decir la estupidez de aquel biltzar democrático de Laburdi, tiene como consecuencia el que los vascos de Laburdi siglos después, estén frente a los franceses en una situación de inferioridad manifiesta. De haber tenido Laburdi un sistema, no tan “democrático”, pero sí mandado por un príncipe ilustrado que no hubiera tenido que contar con el beneplácito de idiotas, hubiera desarrollado una cultura superior. De aquí que la estupidez de la masa, condena a la etnia a sufrir el colonialismo cultural.
 • ·        La existencia de una Sophopolis de estas condiciones se hace inevitable, la dificultad de nuestro país no está en lo económico, ni siquiera en la actual situación política sometido al colonialismo español sino, ante todo, está en la mentalidad miserabilista, que es capaz de gastar enormes sumas de dinero en mantener hospitales o instituciones para recoger y alimentar a subdesarrollados (lo cual, al parecer, da a los buenos cristianos una auto-complacencia), mientras que gastar una suma menor para reunir la élite del país, para que la misma pueda pensar en nuevas soluciones, parece a todos los miserabilistas algo inaceptable (...) Mientras los judíos, que suman una población equivalente a los vascos, con un Estado de Israel de una magnitud parecida a la comunidad vasca, y con una diáspora de parecido tamaño, se ve cómo los judíos, en la diáspora polaca tenían por costumbre reunirse todos cuando entre ellos aparecía un joven inteligente para pagarle una carrera universitaria, seguimos en el país vasco, también hoy en día tanto por el jebismo aldeano del PNV como por la chusmacería tercermundista de la mayoría de la gente de HB empujando el pueblo vasco hacia un cenagal en el que corre el peligro de ser tragado por la barbarie. En cambio organizando una Sophopolis que reuniera a unas 5000 familias, lo que daría una población de unos 20 a 25.000 habitantes, en que todos dominasen no sólo un euskara clásico, sino también el griego clásico y el inglés o alemán, en que se haya hecho renacer una pequeña Athenas, daría al pueblo vasco una tal fuerza que unida a los avances de la revolución cibernética podría significar para toda Europa, y no sólo Euskalherria, un foco de sabiduría.
 • ·        La Historia de la Música nos ha enseñado de una forma irrefutable que no existe en ninguna parte del mundo lo que se ha dado en llamar “música popular”. Ésta tan solo es una imitación simplificada, cuando no chabacana, de lo que se creó en centros aristocráticos. Además de una imitación que va cambiando según las épocas. Y es tan sólo una copia de lo producido por los cenáculos aristocráticos, que va cambiando en el tiempo, según va imitando con cierto retraso lo que inventaron los genios creadores. Otro tanto pasa con la literatura. A veces tales genios creadores han nacido en el seno de familias humildes, pero pronto se han elevado como las flores de loto sobre la ciénaga. Y su genio fue reconocido por todos los grandes espíritus, empezando por los reyes, cosa que en cambio nunca lo supo, y hoy menos aún lo sabe hacer la chusma populachera. El caso de Franz Joseph Haydn es digno de consideración. Hijo de un pobre carretero, que no tenía medios ni para pagarse unas lecciones, tuvo que malvivir durante años para desarrollar aquellas facultades que como llamas ardían en su pecho. Pero quien nace halcón no se queda entre las gallinas. Y el conde de Eszterhazy tan pronto como lo escuchó lo contrató y fue reconociendo cada vez más sus dones divinos y elevándole de rango social, hasta que en Inglaterra lo proclamaron Doctor en Música por Oxford y el propio Príncipe de Gales, heredero de la Corona inglesa, cuando le fue presentado Haydn, fue el primero que se inclinó públicamente ante su persona.
 • ·        Quizá haya sido la causa principal en cambio, la aparición dentro de ETA de toda una serie de ideologías marxistas, y especialmente tercermundistas. Incapaces como habían sido siempre de lograr un vasquismo progresista, tan pronto como esto se lograba gracias a la teorización de “Vasconia”, surgen los marxistas a querer recuperar lo único que en la lucha política existía contra el fascismo, como era ETA. Así el liberalismo de ETA, el progresismo se ve sustituido por un tercermundismo pseudo-marxista, de inspiración ruso-tercermundista, miserabilista y anarcoide y, en consecuencia, la idea que debe inspirar a todo nacionalismo progresista que debe elevar a todo el pueblo hacia la cultura, se convierte demagógicamente en una concepción chusmacera de “bajar la cultura al pueblo”, lo que coloca al pueblo vasco en una posición miserabilista, casi a la par de todos los pueblos minoritarios europeos, con los que hasta entonces bien poco había tenido que ver el pueblo vasco, y llevan los seguidores de ETA en lo político, que se autodenominan Herri Batasuna, a que también para el pueblo vasco también se vaya a dar la realidad de “minorité – minorisé – minable”.
 • ·        Si comparamos bien el movimiento feminista, que en su primera apariencia resulta ser “masculinista de mujeres”, se ve claramente, que las aspiraciones del mismo son que las mujeres tengan las mismas “calidades” que los machos, lo cual es evidentemente algo contra-natura, puesto que mujeres y hombres son diferentes tanto por órganos sexuales primordiales, como secundarios y hasta por la configuración del cerebro. Pero pronto veremos que el movimiento feminista tiene aún raíces más profundas, puesto que esa masculinización de las mujeres pretende alcanzarla por el trabajo, donde vemos que en consecuencia la mujer, en vez de ser reina de la colmena (es decir del hogar), lo que desea es salir al campo libre para trabajar como las abejas obreras, las cuales evidentemente pagan esta situación con el precio de su infecundidad. Y en el fondo las feministas, lo primerro que aspiran es a no tener un útero que las traicione, es decir que las haga parir. Por lo tanto, la situación equivalente con las colmenas no puede ser más semejante. Las hembras des-sexualizadas pueden quitar la colmena y trabajan, pero no paren. Este es en efecto el deseo primordial de los movimientos feministas: el no tener que parir, de cuya situación de maternidad derivan todos los males y situaciones de inferioridad de su sexo. Y por esta razón se ve la inmensa cantidad de “hembras” homosexuales que están integradas en tales movimientos feministas, llegando entre sus dirigentes hasta ser mayoría. Con ello se trata evidentemente de un predominio del cerebro de batracio entre cierto tipo de hembras, ya mentalmente des-sexualizadas.
 • ·        Otra de las calidades batráceas de los hombres aparecen en todos los ritos de lucha masculina. Nos basta para darnos cuenta de ello echar una mirada a ciertos tipos de termitas, y veremos que junto a la reina, al macho fecundador, y las obreras des-sexualizadas, tenemos aún los llamados guerreros, que también son machos des-sexualizados. Son el equivalente de las obreras. Estos machos se distinguen por haber desarrollado unas grandes mandíbulas. Para soportar las mismas aparece sobre el cuerpo una prolongación cuasi-cefálica que las mantiene. Esa exageración del apéndice cefálico, allí donde no hay cerebro, lo tenemos nosotros entre militares. También estos suelen llevar en su uniforme grandes cascos y sombreros de piel, en los que se esconde un apéndice cefálico mínimo, que está en contradicción con el tamaño del yelmo. También entre los guerreros de todas las épocas y todos los países se han dado siempre una superabundancia de maricones, no sólo en los países árabes, sino en todas las partes son los cuarteles antros de mariconería.
 • ·        Los profesores de Universidad son reaccionarios -aunque presuman de progresistas- en todo sistema de Gobierno, tanto socialista como conservador. Especialmente son reaccionarios cuando existen sistemas “democráticos”, en los que llegan a adular a la plebe. Los únicos sistemas de Gobierno que pueden ser positivos contra la chusma universitaria son las despotías ilustradas. Son los únicos sistemas de gobierno que, desde un punto de vista estratégico y a la larga,  con un príncipe inteligente e ilustrado, saben reunir en torno a sí a una beltistocracia intelectual. Claro está que el peligro de un sistema de este tipo puede estar en que a un sistema beltistocrático guiado por un príncipe ilustrado, le siga un hijo ceporro, como ya ha solido pasar, y entonces el sistema despótico, al no tener que dar cuenta al populacho de nada, sirva para oprimir a todo el mundo.
 • ·        (...) vi posteriormente al leer libros sobre el “milagro japonés”, que ha hecho que un pueblo CULTO, que no posee en su tierra ni riquezas minerales ni materias primas de ningún tipo, ni energía, llegue a pesar de todo ello gracias a poseer materia gris en sus cerebros a ocupar un puesto de avanzada en la nueva era cibernética. Uno de los padres del milagro japonés pensaba que quizá era la propia lengua japonesa (...) En japonés normalmente en un diálogo un 30% del vocabulario es de origen chino, pero en la narración lo es por lo menos en un 60%. En la narración japonesa se emplea un idioma que se aparta bastante del idioma del diálogo. Un japonés escribe en su lengua las terminaciones verbales y la declinación en una forma de silabario llamado kata-kana (o shiragana, que tan sólo es una variante del anterior) mientras que las palabras que indican los substativos, las ideas y hasta las raíces verbales la escribe con signos pictográficos chinos. No es que el japonés no se pudiera escribir enteramente en kata-kana, cosa que por lo demás así se hace cuando se escriben poesías, o incluso en la retransmisión de los telegramas. El respeto a la tradición cultural hace que en japonés escrito (narración) se coloquen los signos chinos para expresar cada nueva idea. Esto casi le permite a un japonés leer un texto chino, aunque no sepa pronunciarlo, puesto que los signos chinos tienen una pronunciación diferente en su propia lengua que en japonés. La lectura sínico-japonesa varía bastante de la original china. Así pues un lector japonés lee un texto en el que están mezclados signos de estas dos procedencias: a los signos chinos los llaman kan-ji. Un lector japonés para ser capaz de leer un texto sínico-japonés no le basta con que se de cuenta de su aparición, sino que si no sabe su lectura y con ella lo que significa no puede seguir avanzando en la lectura del texto. Mientras que un lector que emplea el alfabeto latino, cuando le aparece una palabra culta, que no sabe lo que significa, la puede leer, con la misma comprensión que tuvo un papagayo y continuar adelante, pensando que por haber pronunciado la palabra supo lo que se quiso decir (...) Esta forma de lectura tiene una consecuencia psicológica muy importante.
 • ·        Así pues, entre los abertzales de izquierda tenemos el “extremismo” teórico. No les basta con ser maoístas, tienen que ser super-maoístas, super-leninistas... en definitiva llegan a ser super-idiotas y super-subdesarrollados mentales. Recuerdo que cierto de estos teóricos del supersocialismo me achaca el que yo propusiese una lucha escalonada, proponiendo como primera meta la liberación nacional... mientras que él un super-marxista veía en tal estrategia una especie de “renuncia”. El pobre hombre no sabía que es un principio de toda estrategia... el fijar cada vez un único fin y que quien se diluye en un montón de fines estratégicos al mismo momento, no alcanza ninguno de ellos. Así ETA, en vez de ser en esta fase un movimiento únicamente de liberación nacional, lo han querido convertir en defensores de la ecología, de los homosexuales, de los obreros metalúrgicos, de los obreros inmigrados, de las putas y de los macarras, en definitiva... se quedó en un movimiento estancado. El principio estratégico ya lo tenían hasta los propios prusianos formulado claramente: “marchar cada uno por su lado pero atacar conjuntamente”. Nuestros teóricos de abertzalismo de izquierda hacen lo contrario, marchan unidos en el papel... y luego tienen veinte fines estratégicos de los que no se cumple ninguno.
 • ·        Y esta preparación es en primer lugar algo que debe realizarse en todo individuo, por medio de una justa paideusis. Mientras que una serie de experimentos con niños maltratados por ellos en base a ciertos sistemas educativos llamados “no frustratorios” de tipo anarcoide, lo que han hecho es rebajar al hombre a la altura de los brutos. Estos sistemas educativos pseudo-científicos, basados en la ignorancia de la realidad, se la configuración del cerebro, y tan sólo en afirmaciones capciosas, sin base alguna, son en la mayor parte de los casos los culpables de toda esa juventud drogadicta y cada día más ignorante (...) es justamente la paideusis la que pone al niño en condiciones de ser una persona libre y le hace superior al animal alogos. Es como dice: “cultivar en los niños lo mejor con lo mejor que hay en nosotros”. Si pues, por desidia o estupidez, lo que se hace es privar a los niños de un enriquecimiento del neocortex que se les deba dar una justa paideusis lo que se hace es dejar a la juventud desarmada frente a un mundo exterior enemigo, y lo que es peor, frente a todo el propio desarrollo animalesco, que lleva todo hombre en las capas inferiore de su cerebro, es decir las de mamífero y reptil. Es como quien para no imponer a los niños una educación frustratoria, empezara por no enseñarles un idioma, puesto que el aprendizaje de un idioma en concreto es la primera represión que se ejerce sobre el cerebro del niño, ya que toda lengua es una selección educativa que favorece y privilegia ciertas comunicaciones cerebrales, que además se superponen y reprimen la parte de reptil y mamífero del cerebro del hombre. O sea que siendo consecuentes todos esos “modernistas” un tanto imbéciles, NO deberían enselar a hablar a sus hijos, para no frustrarles la libertad primitiva, la de la “edad de oro” (quizá hasta la del matriarcado) puesto que no existe en ningún caso un “idioma por excelencia” y toda lengua impone ciertas limitaciones propias, tanto posr su sintaxis como por la semántica de sus palabras. Pero como el niño tiene derecho moral a ser hombre aprendiendo un idioma, tiene al mismo tiempo el derecho a exigir de sus padres que les proporcionen una educación humanizante.
 • ·        Esta tendencia a lo plebeyo, que sufre el marxismo, es algo que en principio no corresponde al maestro Carlos Marx, sino que se le apega desde que el Marxismo triunfa en la Unión Soviética, y donde a la “idea del proletariado” se le une la chusmacería de Tolstoi, que es algo, repitamos, que nada tenía que ver con el marxismo de Marx, pero que históricamente irá desde entonces unido al mismo. Mientras que Marx consideraba que el proletariado es un producto deleznable de la Burguesía y sólo pensaba en él porque lo creía cumplidor de una misión histórica, pero sabiendo muy bien que el miembro del proletariado, por desgracia, no estaba espiritualmente a una altura muy superior a un orangután. A Marx jamás se le hubiera ocurrido alabar a esa situación deplorable, sino que pensaba que el proletariado triunfante lo primero que tenía que hacer era “suprimirse a sí mismo”. Es tan sólo la chusmacería tolstoiana la que ha podido dar lugar a esa alabanza de lo orangutanesco, como era el “proletkult”.
 • ·        Así, en algunos colegios se quiere desde jóvenes ya obligar a todos los niños inteligentes y no, que vayan a la misma clase. Y ahora quieren introducir en las mismas hasta a los subnormales, para que éstos se desarrollen al contacto con los alumnos inteligentes y a costa de los inteligentes, importándoles a los gobernantes de esta chusmocracia poco, o más bien nada, que en una tal situación los inteligentes se malogren. Puesto que es siempre más fácil que un inteligente que no recibe el cuidado necesario, el trato justo pueda malograrse; mientras estamos viendo que los subnormales, los cretinos, no salen de su cretinismo. Y todo ello por una especie de sentimiento marxo-cristiano, que ve en la inteligencia, en la persona que más vale, algo así como un pecado contra la divinidad. Y se les promete a los padres de hijos mongólicos, cretinos e idiotas que con una adecuada enseñanza, todos los cretinos serán inteligentes, aunque como decimos al efectuar estos experimentos de enseñanzas “modernas” lo único que se logra efectivamenhte es malograr y destruir a los inteligentes. No en vano en francés la palabra “chretien” y “cretin” tienen el mismo origen etimológico. Se comprende muy bien como los romanos dijesen que los cristianos eran los “enemigos de la especie humana”. Hoy en día tenemos que añadir a esta caterva a los marxistas, especialmente a los anarco-marxistas.
 • ·        El panorama entre los escritores euskaldunes es simplemente desolador al ver la “incultura enciclopédica” de que están tarados la inmensa mayoría de quienes escriben en euskara, las estupideces que plasman quienes escriben de Literatura vasca, la ignorancia universal de quienes redactan historias de literatura. Si en la escultura tenemos espíritus paleolíticos, que piensan que arrastrar piedras sacadas de canteras mal dinamitadas les hace ser escultores, así como tenemos también entre los escultores más modernos quienes opinan que son más progresistas porque en vez de pedruscos, lo que presentan son hierros retorcidos que han comprado en algún desguace de un buque, o en música, que son “creadores” porque han puesto en una solfa más o menos elevada una canción popular, y que, en vez de tocarla con txistu, la han orquestado. En literatura, hemos visto a caraduras, que hasta llegan a afirmar de sí mismos que son poetas de actualidad, porque con su espíritu ingenieril se han inspirado en parecidos hierros retorcidos, y sus “versos” son versos procedentes del desguace mental de cretinos, en que meten en vez de palabras normales o cultas, nombres de pastas dentífricas conjuntamente con inscripciones tomadas en la lista de teléfonos. Pero en todos estos casos vemos fácilmente cómo tales “creadores” pronto abandonan la “creación” para la que nunca estuvieron dotados, y entonces en vez de dedicarse a la            FILOSOFIA en el sentido griego, se dedican a la Linguística, que a fin de cuentas es un poco la Robótica de la lengua, y en adelante ejercen tareas infrarobóticas como es el componer diccionarios, contar frecuencias de sufijos o de letras, etc.
 • ·        La religión cristiana después de haber destruido la cultura griega, por medio de una concepción obscurantista, con un predominio de un Dionysos destructor, se regaló en una situación en la que faltó la balanza de Apolo. Tan sólo con el Renacimiento italiano surgió de nuevo en Europa la sociedad del equilibrio (...) La fuerza que se desarrollaron en esa época florentina y luego tanto en Roma como en Venecia, en los años del papa Rodrigo da Lenzuola, más conocido como Alejandro VI, fueron malogrados por la reforma protestante, que representa un “renacimiento” pero no de Athenas, sino de Alejandría, donde se adoraba no al hombre creador de nuevas estructuras, de nuevas formas de arte, sino al comentarista. También en esta época de burgueses que surge de la Reforma se ensalzará el trabajo robótico del comentarista sin espíritu, del sabio oficial, del profesor de Universidad. Esta actitud que surge de la mentalidad protestante sigue aún perdurando. Se da más valor a la hiedra que se encarama sobre el árbol que al árbol que la soporta. Pero la obra alejandrina de los seguidores de Lutero tuvo una ayuda insospechada, justamente en los jesuitas, quienes pensaron que la mejor forma de acabar con la hiedra protestante era la de cortar por la raíz al árbol que la soportaba. Y así más que al protestantismo atacaron al Renacimiento. El asesinato del Renacimiento fue una obra diabólica llevada a cabo por los partidarios del Concilio de Trento, a cuyo servicio estuvieron personajes tan nefastos como Carlos V y su lóbrego hijo Felipe II.
 • ·        La desgracia fue que el nacionalismo “urbano” nacido en Bilbao, más conocido por “jelkidismo”, al no destacar ni su fundador ni sus primeros seguidores por la competencia y preparación cultural, es más al estar por debajo del nivel general de la propia villa de Bilbao, se dedicaron a alabar al jebo y a identificar las aspiraciones nacionales y nacionalistas del pueblo vasco con aquel modelo estereotipado del aldeano divino inculto. Esos bilbaínos nacionalistas quienes generalmente no sabían ni hablar vasco, lengua de la que tan sólo conocían un par de vocablos mal pronunciados, y quienes para suplir su falta de conocimiento en la lengua, y con ella del espíritu del pueblo vasco, se vestían de aldeano, cuanto más aldeano y con abarcas más primitivas, mejor, y berreaban a ser posible queriendo imitar el euskara, pero no al de personas cultas, sino el que emplean los aldeanos cuando se dirigen a las vacas. Así pues los burgueses bilbainos de ideologia nacionalista burguesa, en su falsa adoración, llegaron a crear una “Arcadia vasca” , sólamente que a diferencia de la del rococó que era una “Arcadia dorada”, la Arcadia vasca era una “Arcadia de chatarra”, con mucho olor a estiércol y helechos. Su forma literaria ha sido plasmada en varias obras. La primera GAROA de D. Agirre, quien se inventó una vidad de aldeanos en las montañas de Guipúzcoa, en la que los personajes cuanto más arriba hacia la cumbre de la montaña vivían, y más alejados de los centros urbanos, son tanto moralmente mejores como inteligentes por ciencia infusa. Es falso en su entera concepción, pues queriendo ser una narración de tipo infra-perediano, es decir realista con color local, llega a ignorar que en el lugar donde sitúa a sus personajes, hablan en dialecto vizcaíno y no en guipuzcoano casi literario. Como se ve un producto de laboratorio de una persona de pocas luces. En la otra obra, que es la apoteosis de la jebada, es el Euskaldunak de Orixe, autor quien se negaba a hablar en euskera de temas culturales, para quien el esukara debía ser metido en la posición inferior de la diglosía. Reaccionario mentalmente en todo, arrogante hasta pretender corregir el griego de Homero, escribió esa obra en verso en que se reúnen todos los vicios de un nacionalismo que quiere imponer la incultura a toda la nación, para que el rebaño, al no tener cultura, no se escape a la protección del pastor divino.
 • ·        (...) Mogel, personaje que fue autor de un libro llamado “Peru Abarka” (algo así el “pello” = el tonto del pueblo con abarcas) en la que quiere divinizar a la estupidez innata. El autor, que aspiró al puesto de juez al servicio de la Inquisición española para censurar literatura vasca, redactó esta obra de poca categoría intelectual. Su personaje principal es un aldeano inculto, a quien el autor atribuye ciencia infusa, y quien justamente por ser un inculto y arrogante, debe saber todo por inspiración divina (...) Es decir se quería conservar al pueblo en el obscurantismo y para ello se le miente una cultura innata, que nadie en ninguna parte del mundo, posee, con el fin de que al no hacer esfuerzos, y se queden en su ignorancia innata, en la estupidez originaria.

Geek lorituak

Oier Gorosabel 2009/01/21 09:00
Azken barrikuntza teknologikuetan adittuak.

 Arrantzaliak ekarri zittuezenian, oihaneko beste fristixen zaratak kopiatuko jittuezen; gero, “lorito real” eta halakuak erakustia zuan ohizkuena; oiñ barriz, Lekeittioko balkoi askotako biztanliak euren kantua modernotu egin jittuek. Pascual Abaroa kalian dagozen birek behintzat primeran kantatzen jittuek: batak automobillan antirrobuan soiñua (“ui-ui-ui-ui...”) eta bestiak, kamioian martxatraseko alarmia (“piii-piii-piii...”).

Berriatuako Atxurran

Oier Gorosabel 2009/01/19 09:00
Errepide ondoko koba honen ikusgarrittasuna eta balio espeleologiko, arkeologiko, paisajistiko eta zoologiko haundixa bada be, iristerreztasunak berak “dominguero” guztien jopuntu bihurtu dau eta horren lekuko dira barruan topau geinkezen zabor ugarixa eta ezin konta ahalako pintadak.

Zer pentsauko genduke egun baten Donostiako Urgulleko hormak pintadaz beteta topauko bagenduz; Alderdi-Ederreko jardiñak lataz eta zidarrezko papelez beteta; Haizearen Orraziak lurrian botata eta hautsitta... laster eskatuko gentseke erakundiei garbiketia, apainketia eta errudunei eskarmentua. Ideia bat egin deizuen, horixe da sarrera erreza dauken koben egoeria: Landarbaso Errenterixan, Isuntza Lekeition... eta Atxurrako haitzulua Berriatuan.

Errepide ondoko koba honen ikusgarrittasuna eta balio espeleologiko, arkeologiko, paisajistiko eta zoologiko haundixa bada be, iristerreztasunak berak “dominguero” guztien jopuntu bihurtu dau eta horren lekuko dira barruan topau geinkezen zabor ugarixa eta ezin konta ahalako pintadak. Halan da be, kobiak bere edertasuna modu harrigarrixan gordetzen dau eta ADES taldian berreskuratze lan bat merezi dabela uste dogu. Horregaittik, lehelengo pausuak emoten hasi gara: asteburu honetan, Atxurrako mapa topografikua berregitten hasi gara teknika barrixekin, eta sektore desbardiñen argazkixak etaratzen egon gara, 7 ordutako ekittaldixan. Hala segiduko dogu datozen hillietan, eta behin dokumentaziño lanekin amaittuta, hurrengo pausuak aztertuko doguz: Berriatuako Udalakin elkarlana, garbiketa brigaden antolakuntzia, haitzuluan sarreran informaziño panela...

Gure ustez Mereludiko karst osuan babesa dibulgazio lanekin uztartuta juan bihar da, batez be halako interes turistikoko gunietan; kontuan hartu bihar da koba hauek Berriatuako erakarpen nagusixenetako bat dirala gaur egun, urte osuan zihar ehundaka bisitari erakartzen dittuezenak...

Espeleomultidisziplinaridadia

Oier Gorosabel 2009/01/11 22:45
Lekeitioko artxibua arakatzen, Berriatuako Elizburuko lezan eta Ispaster, Ereño eta Ea mugatzen dittuan Ullako ubegixan

Aste honetan jardundakuakin, ikusten da bai espeleologixiak oso alderdi desbardin eta ugarixak dittuala: 

Lekeitioko Udal Artxibua arakatzen egon gara. Trakamall izeneko kobiari buruzko ikerketa sistematikuan hasi gara, Lekeitioko ur horniduriakin eta lurpeko koben trazatuakin zerikusi zuzena dakana. 

Berriatuako Elizburuko lezia topografiatzen hasi gara. Mereludiko karst garrantzitsu eta ezaguna elikatzen daben leza hau oin dala 18 urte exploratu zeban ADES-ek lehelengotz, eta Armiña/Lamiñak sistemara isurtzen dau bere ura.

 

 

 

 

 

Ea, Ereño eta Ispasterko herrixen arteko mugan kokatzen dan Ullako ubegixan egon gara Bilboko GAES-ko espeleourpekarixei laguntzen. Gaur 30 metrotako sakonerara heldu dira, eta bidiak aurrera segitzen dabela ikusi dabe.

Betiko moduan, gogoratu gure txangoak edonori zabalik dagozela. Interesa dakanak, nahikua dau ADES espeleologia taldiakin harremanetan jartzia.

********************
ades@euskalnet.net
94 - 625 23 52

Euskal Tenebrista

Oier Gorosabel 2009/01/08 23:59
Talatik Portalera gabaz juatia benetako abenturia zan denporetan; haxe ez dot eskatzen, baiña bai illuntasuna zer dan gogoratzia: ¡kutsadura luminikua kanpora!

 

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/prodriguez/nuevotestamento/imagenes/magdalenalatour.jpg

 

Sekulan ez dozue pentsau: ¿baiña zertarako da pegora kanpuan gabaz ixotzeko egoten dan argitxo hori? Gaur egunian alper-alperrik badago be, 1960ko hamarkadan ez zan halan. Instituto Nacional de la Vivienda frankistiak San Antoliñeko etxiak egin zittuanian, auzo honetan korridaplazia eta mahastixak baiño ez zeguazen (baitta kobak be). Etxien eta etxien artian, tarte illunak. Gaur egunian Berdintasun Teknikarixak onartuko ez leukiezen argirik bako baztar ugari topau zeikiazen herrixan. Illunttasun gozua: Txilin denporetatik, kaleko baltzian penitentiak baiño topatzen ez ziranetik hona, argittasunak lekua jan detsa Gauekori, eta gaur egunian baztar librerik ez da geratzen mundutik iges eta gabian izarrei begira refujiatzeko. Ondarrutik hona gabaz zatozela, argi txorro izugarri bat ikusten da mendi atzetik zerura; Lekeittioko kanpantorriari ipiñittako 2000 watiotako fokuak dira, kartzelako argi-scannerren antzian. Eibartarrok txispekin sorgiñak uxatzen hasi giñan legez, gizaldi eta gizaldixetan burrukiak aurrera segidu dau eta argi elektrikuak azken zoko baltzari be ez ei detsa barkatuko...

 

Oin dala ez urte asko, Karraspixoraiñok juaten nintzan gabaz antxitxiketan. Behin zubixa pasauta illuntasunian murgiltzen zan bat. Jentiakin topatzen ziñan, eta arpegixa ez ikusitta be kaso egitten gentsan alkarri. Itxasuan baiñua hartzian be, ederra izaten zan are baltzetik ibilli eta ur baltzetan sartu, herriko argittasuna ugarte baltzan atzian uretan isladia egitten zebala. Batez be iratargi betez.

 

Oiñ ostera, zintta barrixa eta hondarreko azken puntaraiñok farolak jarri dittuez; aeropuertoko pistatik zoiazela emoten dau. Bardin Antzorizko faroleraiñok. Amorrua emoten dau pentsatziak: ¿zeiñek eskatu dau hori? ¿Gabeko hiruretan zein ibiltzen da periodikua irakortzen kaletik? ¿Zertarako argi indar guzti hori alperrik gastauta? ¿Ez doguz ba martxa honetan nuklearrak eta baitta edozer be biharko? ¿Tontotu egin gara ala?

 

Lekeittion argi indarreko instalaziño berezixa dago. Massachusetseko azken teknologixiari jarraittuta seguraski, injenieruak zuntz klase berezixekin probak egitten hasi eta munduan beste iñun ez dagon kable klasia garatu eta sartu zeben herri honetan: membrillozko kablia. Hala emoten dau behintzat: urtian pare bat bidar beti geratzen gara argi barik: haizia dala, edurra dala... beti zeozer. Normalian herri parte batian bakarrik izaten dira, edo instalakuntzian parte jakin batzutan. Oin dala hiru-lau bat urte baiña, argi etenak haundixak izan ziran, ordu askokuak eta herri osuan. Nik goguan dakarazen haundiñak. Hain da eze, kalera bajatu nintzan girua ikustera: baitta inpresiño haundixa hartu be.

 

Kaliak baltzak zeguazen. Etxe barrixetan, eskolapetik gorako etxe modernuetan emerjentziako argixak egoten dira. Hantxe ikusten ziran ipurtargixak, pegora barruetan. Baiña behiñ alde zaharrian sartuta... ¡diabruan ahua! Ixa hanka puntiakin beheia tentatzen juan bihar ziñan, illunan illunaz hurrengo pausuakin nun zapaltzen zenduan ikusteko. Goguan dakat ozta-oztan ez nebala eskabadora batekin kaskarrekua hartu. Eta paretik zetorren beste pertsona batekin ondo-onduan egon arte ez nintzala konturatu: ¡haxe sustua! Zoragarrixa zan.  Ez neban ibillaldi luzia egiñ: San Antoliñetik behera etorri, Apallo kaletik sartu eta apur bat ibilli baiño ez. Baiña gero, gorutzko bueltan, bapatian 500 urte atzera saltua egin neban. Apallotik alde zaharretik urteeran, argi gorritxo bat illunttasunian: Piedadeko ermittako kandelia zan. Inguru osua ipurdiko zulua baiño baltzago, horixe berori izango zan bertan zeguan murallako Piedadeko Portaletik Gernikako bidera urtetzian bidaiarixak ikusiko zeban argi bakarra...

 

Biharbada bueltauko dira hórrek denporak. Errekurtso guztiak agortu eta apagoi orokorra etortzen dan egunian. Martxa honetan, ez da hainbeste denpora pasauko. Eta izarrak barriro ikusi ahal izango doguz, gabaz.

Gezur saltzailea

Oier Gorosabel 2009/01/08 00:10
Yo quiero ser el califa en lugar del califa...

 

Argazkiak.org | Samic © cc-by-sa: Patxi Argarate


Patxi Argaratek bialdu destan argazki honek bultzatuta, Eibarko Kili-Kolo antzerki taldian nenbixaneko lan-gidoi bat topatu dot, eta hamen kargaukko dot, ohar, akats eta guzti. Ez daka fetxarik ezta krediturik, baiña nik gogoratzen dotenakin eta laguntza pixkatekin datuok osatzen saiatuko naiz.

Montaje hau 1997 inguruan egingo zan nere kalkuluen arabera.

Gidoi orijinala zahartxuagua zan, Patxi eta Pedro Luken sasoikua; autoria ez dakitt. Guk euskerara itzuli eta moldatu egin genduan.

Kredituak:
Zuzendarixa, Aitor Eguren.
Bufoia, Ainara Egiguren.
Samic aholkularixa eta Pirujo, Oier Gorosabel.
Erregia, Oier Narbaiza.
Carol printzesia, Maite Arroitajauregi.
Morroi bizefalua: Eli eta XX
Trepezzuak, Ernesto Sanchez.

Oso ondo pasau neban antzezpen honetan. Aitorrek lan politta egin zeban, nahiz eta bolo pare bat baiño ez genduzen egin (gero “Lovo”-kin sartuko giñan, oker ez ba nago).

Niko hazten danian igual, Iñaki Aldai taldekidian gidoi barrixekin batera...

 Creative Commons License

lana lan hau Creative Commons-en baimen baten mende dago.GEZUR SALTZAILEA

(Antzezpenaren melodia. Eskenaren erdian erregearen tronoa dago. Atzean erretratua. Eskenatokia hutsik. Bufoia bapatean agertzen da)


BUFOIA: Eguerdi on, neska mutilok! Eguerdi on! Je, je je. Ze zatarrak zareten…Zatarrak,  benetan, itsusiak… buaj! (nazka keinua) Bueno… je, je, je, ez jarri horrela, ez nuen hori esan nahi. Bakarrik zuek zirikatzeko asmoa nuen. Beraz laaasai egon! Badakit munduko neska-mutilik politenak zuek zaretela; zuek…eta ni ere bai, ze zuek baino askoz ere ederragoa naiz ni.Je, je, je. Eta dibertigarria gainera….(pirueta batzu egiten ditu) Huy! nere burua ez dut aurkeztu! Jaun-andreok, neska mutilok, zuekin munduko bufoirik… bufoirik… zoroena! Zuekin.Fool Bufoia!.
(Inguruari begira, serio. Inor ez dago) Sekretu bat kontatu behar dizuet. Sekretu bat, haundi-haundia. Inor agertzen bada, zuek abisatu bale?

Bazen behin errege bat, alaba eder eta dotore bat zeukana, eta gaztelu haundi baten bizi ziren…..

(Samic sartzen da. Bufoia tronoaren atzean ezkutatzen da. Samic, konfiantzaz eskena ertzera. Ezkerrera begiratu… ez dago inor. Eskumara begiratu eta kuadroari…. Eta hantxe bertan, gaizto gaiztoa, barre egiten dau. Kuadroari begiratu eta gero hara bideratu. Bigoteak pintatu. Urrundu, artistarena egiten. Publikoari, pozik eta gaizto)

SAMIC: Ha, ha,ha…! Zelako iñuxentea dan gure erregea..! Eta zelako tonto aurpegia daukan! Ha, ha, ha, aha….!

(Barrearen erdian, tronoa ikusi: Ooooh!, que codicia! Inor ote dagoen begiratzen dau. Hara abiatzen da. Barriro begiratu. Tronoan ceremonia haundiz jarri, eta explotatu: musika gaiztoa,barreak)

KANTUA
(tartean, erregea eta séquitoa sartzen dira; AKZIOA: ALFOMBRA LUZE BAT TABERNA ERDITIK. Ahozabalik geratzen dira. Erregearen txilixoa)

ERREGEA: Zer egiten duzu nire tronoan jarrita, Samic? Zer nolako aholkularia zara? Zer nolako laguntzailea? Ez al dakizu aulki horretan neu bakarrik eser naitekeela?

(Samic jaiki, enbarazuz, beraren burua explikatzeko atxeki baten bila. Reberentzia asko, irribarre faltsu asko…)

SAMIC: Bai jauna! Bakarrik inork tranparik jarri ote zizun begira nengoen, jauna!

ERREGEA: Eta?

SAMIC: Ederto dago, jauna, ez dago inolako arriskurik zu bertan jartzeko!

(erregea jartzera doanean, irristatu eta kriston kolpea hartzen dau; Samic laguntzera doa)


ERREGEA: (hasarre) Eta?

SAMIC: Baina nik ez dut ezer egin, jauna! Zu torpea bazara…

(…)

ERREGEA: Torpea naizela esan duzu? Torpea, ni?

(…)

     (erregea Samic´i begira; Samic¨ek ez daki zer egin. Carol berbetan hasten da eta Samic´ek alde egiteko aprobetxatzen dau. Bizefaloeri hazka egiteko agintzen detza, eta bigarrengo planoan geratzen da)


CAROL: Ez zaitez horrenbeste haserretu, aita. Oso egoskorra zara. Azken batean, ez da hainbesterako. Torpea bazara, torpea zara. Eta txikia bazara, txikia , eta kitto!. Onartu egin behar duzu. Gainera, horrela askoz ere dibertigarriagoa zara (erretratua ikusten dau eta barrezka) Zergaitik ez duzu bigoterik uzten, aita?

ERREGEA: Zer?

CAROL: Bigotea.

ERREGEA: falta zaidana, Carol! Zertarako nahi dut nik bigotea?

(Samic se hace el sueco)

CAROL: Askoz ere dibertigarriagoa izango zinatekelako. Begira!

ERREGEA: Samic!!! Esango zenidake zer den hori?

SAMIC: (sorpresaz, sekulan ikusi ez balu lez) Oh! Zeu zarela uste dut, Jauna! Bigote dotore batekin gainera…

ERREGEA: Nork margotu ditu bigote zikin hoiek nere erret erretra- erretratuan?

SAMIC: (ez daki zer esan, baina laster topatzen dau erantzun bat) Nahi baduzu, neuk aurkituko dut erruduna eta merezi duen zigorra ezarriko diot! Je, je je…

ERREGEA: Zoazte ba, errudun bila!

( Samic eta zaindariak eskenatoki ertzera. KANTUA)

SAMIC: Zeuetako zeinek margotu ditu bigoteak? Zeer? Neu izan naizela? Bai zera! (bizefaloeri, umeak agresibidade barik txintxatzeko) Harrapatu ezazue berbalapiko hori! Laster! (eta holan berba egiten daben guztiarekin. Eurak oldarzen joan ahala…) Zelako gaiztoak zareten gurekin… Baina hau ez da horrela geratuko! Neurri zorrotzak hartuko ditugu! Zapatu eta domeketan ere… eskolara joan beharko duzue! Ja, ja, ja,….!

(eskenatokira atentzioa)

CAROL: Aitatxo, hemengo hau erresumarik aspergarriena dela esaten dute.

ERREGEA: Zer jakingo duzu zuk, ba? Fool, gure bufoia, mundu guztian dauden bufoietatik onena da, erabat txikia izan arren (…). Beste inork ez nau horrenbeste dibertitzen.

CAROL: Bai, jakina: Zu baino txikiagoa delako ematen dizu barregura. Izan ere, erresuma guztian bufoia da pertsonarik txikiena eta gero… zu! Zentimetro bat altuagoa zara bakarrik.

ERREGEA: Eta zer? Nik ez dizut iritzia eskatu, Carol. Ixilik egon eta ez nazazu urduri ipini (paus) Jo musika erregearentzat, faborez
(joten dau, baina erregea ez dago pozik; bufoia nahi dau)

(Tronu atzetik,bufoiak laztan bat printzesari; begiraden jokoa; erregearekin jokoa; Bapatean, erregea bufoia hazi egin dala konturatzen da)

ERREGEA: Zelan ausartu zara hazten? Zaindariak! Bizkor, etorri hona!
(zaindariak datoz)
 Zer egiten du erresumako gizonik txikienak, bufoiak, ni baino altuago izaten? Traizioa! Ez dauka inolako eskubiderik. Zatozte bizkor, zaindariok! Bufoia hazi egin da. (…) Orain neu naiz erresumako gizonik txikiena (…)
(zaindarieri)

Harrapatu eta burua moztu!!!

(…)

CAROL: (negar zotinka) Ez, mesedez, bufoiak ez daka inolako errurik. Horrenbeste maite dut..!

ERREGEA: Ze-ze-ze-zer? Baina nola maite dezakezu Fool ziztrin hori?

CAROL: Fool maite dut umeak eskola maite duten bezala. Bueno, askoz ere geihago maite dut.

ERREGEA: Hau disgusto makala, alaba! (…). Bufoia hazi egin da eta nire alabak berarekin ezkondu nahi du. Eta nik Samic’ ekin ezkondu nahi zaitut ba…

CAROL: Samic’ ekin? Oh, nere bihotza triste dago! Hau disgustoa!
ERREGEA: Ez zaitez izan astoa!
CAROL: Samic hain da gaiztoa…

(Carol eskenatokiko eskuma aldera doa; bufoia leihotik agertzen da “Oooh, ze poza!” Begiradekin alkar maitatzen dira. Bapatean Samic kristaletik agertzen da“Aaah!”Fool atetik sartzen da, eta publiko artean ezkutatzen da. Samic sartzen da bere bila, eta eskenatokirainok doa.


Bitartean, Carol eta printzesa leku diskretu batean bigarrengo plano batera pasatzen dira.

(Samic Fool’en bila; publikoa artean dago. Ikusten dau eta ezikusiarena egiten, Carol’eri egingo detzan gaiztakeri guztiak esaten ditu, bera entregatzen dan arte. )

Klabeak
    Foolen atzean nagoenean, begiratu zuzen.
Aurrean nagoenean,beraren ondoan egon begira barik, baina eskuaz berari zuzentzen.
Oso gaiztoa baina inozentea.
Erregearekin berriz, oso chupapollasa


Ez bada entregatzen, Carol printzesak asko sufrituko du .(…) beraren jostailuak apurtu egingo ditut! Beraren instrumentoari sokak ebagi egingo dizkiot! Postrea kendu eta arraina bakarrik jan ahal izango dau!. Honelako garraisiak egingo ditu Carol printzesak (bizefaloak txilixoka) Eta nik honelako barreak egingo ditut ! (barre haundi, gaizto eta bildurgarriak)

FOOL: Ez, mesedez, ez….! (entregatu egiten da. Bizefaloak harrapatzen dabe)

SAMIC: Harrapatu zaitut, gizajoa! (gaiztoa baina ez krudela)  Orain zure izterrekin zopa egingo dugu; zure begiek txakurreri jateko emango dizkiegu; zure gibelarekin patea egingo dugu, eta zure odolarekin odoloste ederrak..! Zureak egin du, artaburu hori!

(erregea printzesarekin, aspertuta. Samic goxo-goxo dator)


SAMIC: Jauna, mundu guztiko errege! (jaramon egiten dabenean) Hamen daukazu Fool bufoia, agindutako bezala. Zuk nahi duzuna egingo dut berarekin.

ERREGEA: (pozik) Bai! Bere erroparekin sukalderako trapuak egingo ditugu!

SAMIC: (peloteroa) Ha, ha, ha, ha, bai; eta nahi baduzun hankak ebagi egingo dizkiot!

ERREGEA: Bai, eta puzkarrak botako dizkiogu aurpegira!

SAMIC: Eta bihar goizerako hamar mila bider kopiatu beharko du: ni izan behar nintzen erresumako gizonik txikiena!

(bitartean, Fool eta Carol dialogatzen eta aldegiteko agintzen detza.; Samic Konturatzen denean…..)

SAMIC: Baina, baina…! Oiloak baino iñuxenteagoak zarete! Zozomoko enklenkeok! Gela ilunean sartuko zaituztet!

CAROL: (mozten) Samic! Ezin dituzu zure zaindariok hola tratatu! Neuk agindu diet Fool askatzeko (Samic tripak jaten dago, baina irrifarrez ) Zer krudela zaren, Samic; zein gaiztoa. Zurekin sekulan ez nintzateke ezkonduko.

KONJELAZIOA

FOOL: Carol printzesari ezker,  ihes egin nuen Samic’en hatzaparretatik Je, je, je…. Eta munduan dauden bufoietatik argiena, politena eta dibertigarriena naizenez, ez nintzen erresumatik joan. Zer uste duzue, tontoa naizela? Gazteluan bertan ezkutatu nintzen. Badakizue non? Erregearen ohe azpian. Eta denek pentsatu zuten Afrika aldean nengoela… Ikusiko duzue zer gertatu zen.

(DESKONJELATZEN GARA. Danok aspertuta. Erregeak moko pelotilla bat botatzen dau eta Samic’ i joten detza begian BIZKOR Samic’ ek barriro beraren jarrera pelotilleroa hartzen dau)

ERREGEA: Samic…Zer daukagu gaur egiteko?

SAMIC: Ospakizun bat egitea pentsatu dut.
ERREGEA: Ospakizuna?(…) Nire bizitzako egunik aspergarriena da, barren! Erabat aspertuta nago, erregea naiz, bufoirik ez daukat, nire alabak ez nau ulertzen edo nik bera ez dut ulertzen… eta erresumako gizonik txikiena neu naiz.(…) Halan jarraitu ezkero laster zoroetxean sartu beharko naute!

SAMIC: (publikoari) Ez litzateke ideia txarra izango, eh, umemokook?

ERREGEA: Ahopetik zerbait esan duzu!!!

SAMIC: Nik?

ERREGEA: Bai, zuk. Entzun egin dizut!

SAMIC: Egia esan, zu lasaitzea eta dibertitzea inportanteena dela esaten ari nintzan. Eta ni badakit nola dibertituko zaren, jauna; gure herritarrak lagunduko dizute.

ERREGEA: Nola?

PELOTAREN JOKOA: PUBLIKO ARTERA PELOTA BAT BOTA, ETA HAIEK BUELTAN EKARRI.


SAMIC: Zatoz nere ondora. Ikusten duzunez, erresuma guztiko herritarrak bildu dira hamen zu pozik egoteko eta geihago ez aspertzeko.Beitu; zu eskua jasotzen duzunean denak esango dizute: Kaixo errege! (egiten dau) Eta aldiz, jaisten duzunean denak galdetuko dizute: Zer moduz errege?(egiten dabe; nahastatzen dira; jokoa explotatu)


ERREGEA: “Kaixo errege”, “Zer moduz?” Nire bufoiak gauza interesgarriagoak egiten zituen. Guzti hau aspergarria da.

PUBLIKOA KANTATU ERAGIN

SAMIC: Orduan zera egingo dugu (Samic erregeari berba egiteko aktitudea jartzen dau, eta KONJELAZIOA)

FOOL: Erregeak leihaketa bat antolatu zuen. Leihaketa bat, telebistan bezala! Ja, ja, ja! Baina irabazleak ez zuen bidai bat edo ordenagailu bat irabaziko, ez. Irabazlea erregearen bufoi izango zen. Je, je, je.. Zer… eta bufoi! Eta ni naiz, ni izan naiz beti munduko bufoirik onena! Eta zuek munduko neska mutilik zatarrenak, itsusienak… Ji, ji, ji. Bakarrik zuek zirikatzeko asmoa nuen (piruetak). Leihaketara mundu guztiko aktoreak etorri ziren eta kantariak eta pailazoak eta pertsonaia kaskarrak ere bai. Baina inork ez zuen erregea pozterik lortzen. Eta egun batean…

LEIHAKETA


ERREGEA: Non dago Samic? Samic, Saaamic, non sartu zara? Hemen ez dit inork kasurik egingo ala? Bueno ba! Sartu bedi hurrengo partehartzailea!

PIRUJO: Kaixo, errege.Kaixo, printzesa; kaixo zaindari eta herri guztiari. Nire izena Pirujo da, eta zuretzat espreski prestatutako edari majiko bat dakartzut. Edaten badozu, zoriontsu izango zara betiko. Tori!

ERREGEA: Zutaz fidatu naiteke?

PIRUJO: Akaso itxura txarra daukat?

ERREGEA: Ez nuen hori esan nahi, baina jende arriskutsu asko dabil hortik zehar solte. (ez da fidatzen)

PIRUJO: (…) Nahi baduzu, borondate onez natorrela ikusteko, edan dezatela lehenengo zure zaindariok (erregeak baietz; bizefaloak hartzen dabe; mozkortzen dira, pozik, New York) Ikusten duzunez, ez zaie ezer gertatu eta oso pozik daude)

ERREGEA: Nik ere nahi dut, eman probatzeko, nik ere nahi dut! Azkar, azkar! Edari majikoa nahi dut!

(emon aurretik)


PIRUJO: Zoriontsu izango zara (aparte, jendeari) Ni bai zoriontsu! Ha, ha, ah…

ERREGEA: Zer ondo, zer ondo, munduko erregerik zoriontsuena izango naiz. Bizkor, emaidazu edari majikoa!

(emoten detsa; edaten dau eta flipatzen hasten da)

PIRUJO: Eta?

ERREGEA: Zoriontsua naiz, zoriontsua, ajiji, ajaja! (bueltaka, dantzan, musika majikoa) Zuk ere proba ezazu, Carol; hau ikaragarria da! (Carolek probatzen dau)

PIRUJO: Geihago edaten baduzu, hobeto sentituko zara. Tori.

(erregeak probatzen dau)

ERREGEA: Hau da marka! Zer pozik! Zuek ere, edan ezazue geihago (danok edan, eskizofrenik dancing, desparramea)

PIRUJO: Edan, edan, edan…!(KANTUA)

(halako baten danok lurrera jausten dira; Pirujok aurpegia erakusten dau; Samic da)
KOROIA HARTU
SAMIC: Ja, ja, ja! Orain poterea nere eskuetan dago! Erregea eta bere inguruko guztiek nahi nuen bezala engainatu ditut. Orain denak kaiola batean sartuko ditut eta nere borondatea egingo da beti. Ni izango naiz errege berria.

(erregearen tronoan jartzen da)

Zein gaiztoa naizen. Nire musika entzun bedi! (musika gaiztoa) Eta ni ere zoriontsua izan nahi dut. Horregatik, edari majiko pixkat edango dut. Pixkat edan ezkero ez zait eta ezer gertatuko (pixkat edaten dau, geroago eta soltura geihago, barre, pozik)
Beste pixkat edango dut.Pixkat bakarrik.

(eskenako pertsonai guztiak lurrean botata; mugitzen hasten dira, lehengoa erregea, gero danok.
Samic jaikitzen danean (KOROIA BURUAN) besteak konturatu, zindariak deitu.
Samic’ek ezpata hartzen dau eta mehatxuka.
Fool agertzen da, eta burruka.
Samic lurrera jausten da.

Aulestia, Cantabria eta Ispasterren

Oier Gorosabel 2009/01/04 23:30
Pasa dan aste honetan be, aktibidade maillia goixan mantendu dogu gabonetako oporrei esker.

Pasa dan aste honetan be, aktibidade maillia goixan mantendu dogu gabonetako oporrei esker. Hiru urteera egin doguz:
- Gabonzaharretako ohitturiari jarraittuta, Aulestiako Lezate haitzulora sartu giñan ADES-eko dozena bat lagun, Javi Moreno eta Mungiako espeleourpekarixez lagunduta. Ospatzeko eguna izan zan, eta nahiz eta alkoholik sartu ez, polboroiak sendo jan genduzen (¡egarrixa kentzeko onena!). Handik urtenda, Aulestiko Marianonian bazkaldu genduan ederto.
- Urtarrillan 2-xan, ADES (Gernika), CAF (Albertville) eta SEMAC (Basurtuko ospittala) taldietako kidiak bigarrengoz "eraso" gentsen Cantabriako La Gandara haitzuluari. Aurreko asteko ekipamendu arazuak konponduta, beste ezusteko bat etorri zan: urtutako edurrak koba barruko uran nibela jaso eta exploraziño-bidia moztu zeskuan. Hurrenguan izan biharko.
- Urtarrillan 3-an, gure terrenuan (Iñubija I, Ispaster) ibilli giñan. "Zisternian" sektorian exploraziño lanak amaittu genduzen -oinguan emaitza on barik- eta koba honen parterik sakonenera juan giñan txango -sarreratik 4 ordu-, aspaldi bisitatu barik genguazen-eta.

Kronika osotuaguak eta argazkixak, gure blog honetan:
http://www.actualid-ades.blogspot.com/

Betiko moduan, gogoratu gure txangoak edonori zabalik dagozela. Interesa dakanak, nahikua dau gurekin harremanetan jartzia.
 
********************
ades@euskalnet.net
94 - 625 23 52
http://www.actualid-ades.blogspot.com/

Gau ilunekoak

Oier Gorosabel 2009/01/03 09:00
Joseba Sarrionandia

 

 

Asko idatziko zan liburu honi buruz kontizu: izperringiko suplemento literarixuetan, Durangori buruzko foruetan, euskal-kultureta-intelligentsia zera horretan. Berba bat be etxuat jakin.

 

Mesillan topau neban, eta Krutwigen ladrilluari buruzko arrantzia idazten nagon honetan, ba nekan zeozer irakortzeko gogua. Hartu, ta jan: bape begirune eta expectativa barik.

 

Ederra begittandu jata ba. Inozentzia haundiz idatzittakua emoten jok, eta hori ba da markia, hainbeste urte martxan diharduan idazle baten kasuan. Ipoin afrikar baten antza hartu jetsat, euren eboluziño harrigarri eta amaiera perplejuekin. Irakorri ahala, pentsatzen najuan: “Hara, hau ipoin moralistia dok: euskal kakatziakin paralelismoren bat-edo, alegorixia-edo, eta amaierako moraliniak izorrauko jok ipoiñ osua. Ba ez jauna: amaieria be, ipoiñ osuan alturan jagok. Ederra, inozentia, gardena, sujerentia eta zabala.

 

Gero, famosua izatian gauzak: etxakixat zenbatian erosi daben Anek liburutxo hau, baiña... hirurogei pajina baiño etxaukaz, eta erdixa idatzi bakuak. Irudi moderno batzu jittuk –polittak, dana esan bihar dok- eta batzu a doble pagina, testu barik. Aaaaiii... famosua izatian gauzak.

 

Eguneraketia: ¡12,50 euro balio jittuk bakarrik! Oin bai. Liburu perfektua dok.

Que demasiado (egunerado)

Oier Gorosabel 2009/01/02 14:00
Ariketa idiomatikuak "Que demasiao" kantuakin eta Babelfish itzultzaille automatikuakin (Pulgarcitok grabautako bertsiño orijinalakin alderatzeko moruan).

Dijestiñua hobeto egitteko, ariketa idiomatiko batzu egingo doguz "Que demasiao" kantuakin. Pulgarcito kantarixak grabautako bertsiñua hamen entzungai.

 

ZEIN GEHIEGI

(Euskara diskurtsiboan)

Macarra dun fraka estuak, kuadrillero tatuatu eta ko uribarren
seme ren etsipen eta ren alkohola, loba ren mina
lehengusu ren premia.

Zenuen tzat schola espetxe bat, tzat magistra billiard mahai bat,
muntatu zenuen ren guapo eta ren matoi, ren pajaro eta ren lapur
eta ri txifloa ematearen kopuru bat.

Oraindik ez duzu adinik ko bozkatu eta onezkero igarotzen duzu taz rola ren bizitzea,
lukainka eta gaizkile ko ohitura aurka jabegoa
ren aukeratzen uzten ez dizutenak.

Ren kalestu iluna automobile batek jaten badizu gogoa
ren erpin labaina eta ren bultzakada autoa zalantzati
doa aldatzen hoz jabe eta hoz leku.

Ezen ez dedin mugitu inor duzu agindu
eta doaz hamabost lapurreta an hilabete.
Zure atsoa xukatzen du ardoa zein duzun erosi eta sekulan ez du galdetu
tik non irtetzen duen diru guzti hau.

Sapoyak doaz zapaltzen zure orpoa, liskarra dago zoazen leku guztietan
neskatxak ko auzoa amesten dute kin lapurtzen zure bihotza
ba larunbatean eramaten badituzu dantzara..

Gau batean noiz zenbilen iskilurik gabe heriotzak kalekantoi baten itxaron zizun
zizuten bota sei tiro lotsarik gabe eta gero odolhusturik ingresatu zintuzten hon Pyramide tzarra.

Baina lehenago baino txalo egitea entzun zitzaizun esaten “¡zein gehiegi! kin hau ateratzen naute televistan”.


TOO MUCH THAT

(Babelfish’ English; must be read with Willy de Ville’s spanglish pronounciation)

Macarra of fitted trousers, tattooed and suburbial gang member
son of the defeat and the alcohol, nephew of the pain
cousin-brother of the necessity.

You had by school a prison, by teacher a table of billiards,
you you mounted lady's man and of lout, gulf and thief
and to give to the internode amount.

Not yet you are years old to vote and you already happen of the roll to live,
garlic sausage and habitual delinquent against the property
of that they do not let to you choose.

S.A. side of the dark alley buga eats the moral
to knife end and push to you the car vacilón
it is changing of owner and place.

That nobody moves you have ordered
and fifteen holdups in a month go already.
Your old man worries the wine that there are market and has never asked
where parné leaves all this.

Pasma goes pisándote the heel, is quarrel by where it wants that you go
chavalas of the district dream about robarte the heart
if you take it to Saturday to dance.

One night that you walked disarmed the death in a corner hoped to you
stuck six shots to you shameless and soon bled
they entered you in the Piramidón.

But before palmar it was heard to you say “too much that! ,
from this they remove to me in televisión".

 

QUE TROP

(Babelfish-français; tremblez Moliere!)

Macarra de installé pantalon, pandillero tatoué et suburbial
fils de la défaite et de l'alcool, neveu de la douleur
d'abord-frère de la nécessité.

As eu pour école une prison, par enseignant une table de billard,
toi tu l'as monté beau et de dur, de golfe et de voleur
et de la donner au joint quantité.

Tu n'as encore pas d'années pour voter déjà et passes le petit pain de vivre,
le chorizo et le délinquant habituel contre la propriété
de desquels ils ne te laissent pas choisir.

S.A côté de l'allée foncée un buga toi mange la morale
à pointe de rasoir et coup la voiture vacilón
 il change de propriétaire et de lieu.

Que ne se déplace personne tu as ordonné
et vont déjà quinze arrêts dans un mois.
Ton vieille dépêche le vin que ha marché et n'a jamais demandé
de d'où il sale tout ce parné.

Le pasma va pisándote le chèque, ils ont bronca par où il veut que tu vais
les chavalas du quartier ils rêvent avec robarte le coeur
si samedi tu la danses.

Une nuit que marchais désarmé le décès dans un coin te t'a attendue
ont collé ensuite six tirs effrontés et desangrado
ils t'ont versée dans le Piramidón.

Mais avant de la palmar on t'a entendu dire "que trop! ,
de de celle-ci ils me sortent dans televisión".

 

 TROPPO QUELLO

(Babelfish italiani)

Di macarra del membro tatuaato e suburbial misura dei pantaloni,
del gruppo figlio della sconfitta ed alcool, nipote del dolore
cugino-fratello della necessità.

Avete avuto dalla scuola una prigione, dall'insegnante una tabella del biliardo,
voi avete montato lady' uomo di s e dello zoticone, del golfo e del ladro
e per dare all'importo dell'internodo.

Non ancora avete anni da votare e già sembrate del rullo vivere,
della salsiccia dell'aglio e del delinquente abituale contro la proprietà
di quello non lasciano a voi scelgono.

S.A. il lato del buga scuro del vicolo mangia la morale
alla conclusione ed alla spinta della lama verso voi il vacilón dell'automobile
è cambiamento del proprietario e del posto.

Che nessuno lo sposta hanno ordinato
e quindici arresti in mese vanno già.
Il vostro uomo anziano preoccupa il vino che ci sia il mercato e mai non ha chiesto
dove il parné lascia tutto questo.

Pasma va pisándote il tallone, è litigio da dove vuole che andiate
chavalas del sogno del distretto circa robarte il cuore
se lo prendete a sabato al ballo.

Una notte che avete camminato ha disarmato la morte in un angolo sperato
a voi ha attaccato sei colpi a voi sfacciato e presto sanguinato
lo hanno registrato nel Piramidón.

Ma prima che palmar sia stato sentito a voi dica “troppo quello!
da questo rimuovono a me nel televisión".

 

UNICO DEMASIADO

(Babelfish português)

Macarra instalado de calças, pandillero tatoué e suburbial
filho da derrota e l' álcool, sobrinho da dor
d' abordagem-irmão da necessidade.

Ás ter para escola uma prisão, por professor uma mesa de bilhar,
você você l' ás montado bonito e de duro, golfo e ladrão
e dar-o à junta quantidade.

Você n' ás ainda não d' anos para votar já e passagens o pequeno pão de alimento,
o chorizo e o delinquente habitual contra a propriedade
do qual não lhe deixam escolher.

S. ao lado de l' aleia escura um buga come a moral
à ponta rasoir e golpe o automóvel vacilón
altera de proprietário e lugar.

Apenas deslocas-se ninguém ordenaste
e vão já quinze acórdãos num mês.
A tua velha comunicação o vinho que ha andado e n' a nunca pedido
de d' onde salga qualquer este parné.

O pasma vai pisándote o cheque, têm bronca por onde quer que vais
os chavalas do bairro sonham com robarte o coração
se sábado você as danças.

Uma noite que andava desarmado o falecimento num canto t' a esperado
colou seguidamente seis tiros descarados e desangrado
eles t' verteu no Piramidón.

Mas antes de ele palmar ele t' propôs-se dizer “único demasiado!
de esta eles mim saem em televisión".

 

QUE DEMASIADO

(Juan-etorrixa: castellano-français-castellano)

Macarra instalado de pantalones, pandillero tatuados y suburbial
hijo de la derrota y l' alcohol, sobrino del dolor
d' acceso-hermano de la necesidad.

As tener para escuela una prisión, por profesor una mesa de billar,
ti ti l' as subido bonito y de duro, de golfo y ladrón
y de darlo a la junta cantidad.

Ti n' as aún no d' años ya para votar y pasos el pequeño pan de comida,
el chorizo y el delincuente habitual contra la propiedad
de del cual no te dejan elegir.

S. junto a l' avenida oscura un buga come la moral
a punta de maquinilla de afeitar y golpe el coche vacilón
cambia de proprietario y lugar.

Que no se desplazas nadie pediste
y van ya quince paros en un mes.

Tu viejo despacho el vino que Ha. ida y n' a nunca pedida
de d' dónde sala todo este parné.

El pasma va pisándote el cheque, tienen bronca por dónde quiere que vas
los chavalas del barrio soñan con robarte el corazón
si sábado ti las danzas.

Una noche que iba desarmado la muerte en una esquina t' a esperada
se clavaron a continuación seis tiros descarados y desangrado
ellos t' pagaron en el Piramidón.

Pero antes de lo palmar él t' ¡se propuso decir demasiado “que! ,
de ésta ellos me salen en televisión".


DEMASIADO ESO

(Juan-etorrixa: castellano-english-castellano)


De Macarra del miembro cabido de los pantalones, tatuado y suburbial de la cuadrilla
hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor
primo-hermano de la necesidad.

Usted tenía al lado de la escuela una prisión, por el profesor una tabla de billares,
usted usted montó lady' hombre de s y de patán, de golfo y de ladrón
y para dar a la cantidad del entrenudo.

No todavía usted es años a votar y usted sucede ya del rodillo vivir,
de la salchicha del ajo y del delincuente habitual contra la característica
de eso no dejan a usted eligen.

S.A. el lado del buga oscuro del callejón come la moraleja al final
y al empuje del cuchillo a usted el vacilón
del coche es cambio del dueño y del lugar.

Que nadie le mueve han ordenado
y quince interrupciones en un mes van ya.
Su viejo hombre se preocupa el vino que hay mercado y nunca ha pedido
donde el parné sale todo el de esto.

Pasma va pisándote el talón, es la pelea por donde quiere que usted va
los chavalas del districto soñan sobre robarte el corazón
si usted lo lleva sábado a la danza.

Una noche que usted caminó desarmó la muerte en una esquina esperada
a usted pegado seis tiros a usted desvergonzado y pronto sangrado
le inscribieron en el Piramidón.

¡Pero antes de que sea palmar fuera oído a usted diga “demasiado eso! ,
de esto quitan a mí en televisión".
 

Aurkezpena

Oier Gorosabel Larrañaga, Lekeittioko Eibartar bat

 

Eibarrespaziuan zihar esan zesten pizkat mesianikua nintzala idaztian, eta bloga sortzerako orduan horregaittik ipiñi netsan izenburu hau. Lehen nere gauza guztiak (argitaratzeko morokuak, behintzat) hamen idazten banittuan be, espeleologixiari buruzko gauza guztiak ADES-en webgunian emoten dittudaz, eta osasun asuntoko artikulu guztiak hona mobidu dittudaz, gaika klasifikauta.

Txorrotxioak
Etiketak
ETB1 EibarOrg Info7 Zer erantzi abertzale abittaga abortuak aitor_eguren aittitta raduga aldatze amarauna andoain antzerkia araba arantzazu aranzadi ardantza argentina_2005 armando gorosabel arrajola arrakala arrantza literarixuak arrate arrosa artxanda aulestia axpe_martzana azkue ipuin bilduma azpimarra banu_qasi baxenafarroa baztan belaunologia berasueta berbologia berriatua bidai_aluzinantia bilbao bittorixa buruntza comunitat_valenciana culineitor deba desempolving diaspora diego-rivera egillor eibar eibarko_lagunak ekialdeko nafarrera eraikinologia erdialdekoa erresuma_batua erronkari espeleologia etxebarria eup euskadi_irratia euskal_erria_aldizkaria euskalkia faktoria felix_arrieta galicia ganbara gasteiz gatobazka gce gernika girua gorosabel hormasprayko igotz_ziarreta ikerkuntza indalecio ojanguren info7 irabiaketa irratia irun iruñea izarraitz jacinto_olabe juan san martin kalamua kanposantuak katarain kirola koska kuku kurik-3 kurosawel labordeta lagunologia lalolalia lamaiko_operia lasarte leintz_gatzaga lekeitio lekeitioko_lagunak lituenigo lopez maeztu magia maputxe markina-xemein markues matrallako mendaro mendebalekoa mezo_bigarrena mineralak musikeruak muskildi mutriku nafar_lapurtera nafarrera noain oiartzun oioioi-lur ondarroa opaybo orakulua otsagabia ozeta paisajiak parakaidistiarenak paris patxi_gallego polo_garat sagartegieta san antoni sartei sasiola sega segura slovakia tafalla2016 talaiatik telebista toribio_etxebarria umeologia urberuaga urkiola xabier_lete xoxote zaharrea zaharreologia zaragoza zer erantzi zerain zornotza zuberera zuberoa
hgikj
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018